Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Art as leverage jpg

Art as Leverage

Looptijd: 01/03/2021 tot 28/02/2023
Het Erasmus+ project 'Art as Leverage' wil met een cultuurparticipatief proces werken aan het versterken en verbinden van laaggeletterde studenten. Onze onderzoeksvraag is: Op welke manier kan creativiteit bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling bij het bereiken van levensdoelen en basisvaardigheden? Daarom richten we ons op participatie in de breedste zin van het woord. Naast de meer klassieke methoden voor kennisoverdracht, willen we onderzoek doen naar andere - creatievere - methoden voor het verwerven van taal en essentiële vaardigheden of methoden die leiden tot een betere inbedding van geleerde lessen.

Hoe pakken we dit aan?

De onderbouwing voor deze creativiteitsvraag werd gegeven in de context van de snel veranderende samenleving waarin de vraagstukken steeds complexer worden. Probleemoplossend kunnen handelen en convergerend denken worden essentieel en creatieve vaardigheden leveren hier een aanzienlijke bijdrage aan.

Kunst neemt een complementaire positie in. Kunst laat zien dat er verschillende manieren zijn om naar de wereld om ons heen te kijken en dit uit te drukken, daarom fungeert het als een middel tot reflectie in de samenleving. Taal en creativiteit vormen de basis van persoonlijke ontwikkeling, kunst slaat een brug tussen de (leef) omgeving en de (belevingswereld) wereld.

Socio-artistieke methodologie

We gebruiken kunst als middel om basisvaardigheden te leren en om verbinding en zelfexpressie te stimuleren. Lage-literatuurstudenten hebben vaak geen sociale of culturele netwerken. Vanwege de taalbarrière is het voor hen buitengewoon moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Om die taal te leren zetten Literacy Houses zich sterk in voor taal- en inburgeringscursussen. Deze gaan zelden uit van een wederkerigheidsaspect. Het leerproces is eenzijdig en trainees hebben zelden de mogelijkheid om hun persoonlijke of elders verworven vaardigheden te ontwikkelen. De laaggeletterde student staat centraal in het project. We benaderen de student vanuit een integrale visie: als leerling en als persoon. (Leer) vaardigheden, leerstijlen, achtergrondkenmerken, rollen in de samenleving, persoonlijke kenmerken en motivatie spelen een belangrijke rol.

Nieuwe onderwijsvormen

We willen ook pionieren met nieuwe onderwijsvormen, in een bredere context van een participatieve en inclusieve samenleving. We hopen organisaties, instanties, overheden en andere actoren te inspireren en we willen de uitkomst van ons project gebruiken om echt barrières weg te nemen om ons te focussen op onderliggende competenties. We willen de mogelijkheden van participatie binnen de context van de kunsten onderzoeken en zo blijvende veranderingen in de relatie tussen (kunst) instellingen en andere sectoren in gang zetten.

Activiteiten

We organiseren activiteiten die de creatieve competenties van studenten ontwikkelen, zoals talentontwikkeling en praktijkontwikkeling. We werken procesmatig, in verschillende fasen. De student is geen toeschouwer, maar een actieve maker. We moedigen hen aan om in dialoog te treden of zelfs in conflict te komen met de kunstenaar. Zo leren we ze ook gericht en oprecht te communiceren en hun gevoelens te uiten. Bovendien bestaat de kans dat er echte cultuurparticipatie ontstaat door tijdens het creatieve proces ruimte te geven aan verschillende meningen en achtergronden van deelnemers en kunstenaars. Ook de kunstenaar krijgt hier de kans om zijn horizon te verbreden.

Effect

Deelnemers worden veerkrachtiger, leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het ontwikkelen van hun creaties. Ze ontdekken, ontwikkelen en promoten hun talenten. Het artistieke proces wordt begeleid door de kunstenaar en het sociale proces door een sociaal begeleider in een unieke samenwerking. CBE wil deze methodologie verkennen en verfijnen om de studenten intrinsiek te motiveren om basisvaardigheden te leren. De student leert eigenaar te worden van zijn traject en hopelijk kan hij met dat verworven eigenaarschap ook andere uitdagingen in zijn leerproces aanpakken. Beide partijen verkennen elkaars ruimte en creëren zo een gemeenschappelijk referentiekader van waaruit kunst ontstaat. Zo worden ze maatjes die onder impuls van wederzijdse creativiteit samen groeien. Vaak brengen deze studenten ook een stukje eigen cultuur mee, waardoor deelname twee kanten op gaat. Op deze manier is er een interactie tussen kunstenaar en student en is er de mogelijkheid om te investeren in onderliggende vaardigheden. Deze early adopters worden onze ambassadeurs en kunnen in een later stadium zelf maatje worden.

Co-creatie

Co-creatie betekent in deze context een artistieke samenwerking van kunstenaar, maatschappelijk werker en student, die niet optreedt als publiek (observeren), maar als deelnemer (deelhebber). Met deelname aan inhoud, vorm en proces. Dit zorgt ervoor dat het wederkerigheidsaspect wordt geborgd en duidt op gelijkheid. We gebruiken de (gedeelde) context als bemiddelingsinstrument. Onze artiesten, ervaren met participatieve projecten, zijn zorgvuldig geselecteerd om het creatieve potentieel van de studenten te maximaliseren. Dit gebeurt door middel van een zeer open communicatie. Zo wordt het participatieve proces niet alleen ingezet voor een artistiek doel, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en het opzetten van een sociaal netwerk.

Partners

Blenders is promotor van 'Art as Leverage'.

Voor dit project werken we samen met volgende partners: Centrum voor Basiseducatie Kempen, HETGEVOLG en deRUIMTE als binnenlandse partners en Nieuwe Veste (NL) en Beschäftigung und Bildung (DE) als buitenlandse partners.

Art as leverage jpg

Contactpersonen