Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Het partnerschap achter de Sociaal-Circulaire Hub

Partnerschap

Een sterk partnerschap met een gedragen visie

Het succes van de Hub hangt samen met de mate waarin we erin slagen zowel de brede Reguliere Economie als de brede Sociale Economie te bereiken, inspireren en activeren rond het thema Circulaire Economie. Met als belangrijkste aandachtspunt: ook effectief de synergie weten te maken tussen deze 3 schijnbaar aparte werelden. Dit vraagt om de betrokkenheid van partners met de juiste netwerken, partners met de juiste expertise en partners met de knowhow om kruisbestuiving te verwezenlijken. We zijn ervan overtuigd deze complementariteit vervat te hebben in een straf partnerschap!

VITO - Expertise circulaire economie

VITO levert inhoudelijke expertise omtrent circulaire businessmodellen, duurzame materialen, meetmethodes rond circulariteit, waste management en de inschakeling van nieuwe technologieën binnen circulaire economie. VITO adviseert en ondersteunt overheden, bedrijven en internationale organisaties zoals het Europees Milieuagentschap in de transitie naar een circulaire economie en inspireert met eigen producten zoals de Circulator (www.circulator.eu) en Risk & Race (https://riskandrace.vito.be). Binnen de Hub zal VITO vragen vertalen naar en verbinden met inhoudelijke expertise (intern en extern) omtrent circulaire businessmodellen en relevante projectmogelijkheden binnen haar verschillende onderzoeksunits.

UNIZO provincie Antwerpen - Netwerk van ondernemingen

UNIZO geeft aan dat er nog veel onontgonnen potentieel aanwezig is onder starters, kleine en middelgrote ondernemingen. Heel wat van de strategische circulaire kaders en modellen sijpelen minder door naar bedrijven met minder dan 50 medewerkers. Bijkomend zijn deze bedrijven eerder geneigd te opereren binnen hun eigen sector. UNIZO is uitstekend geplaatst om een zachte circulaire transitie te faciliteren, als een evolutie in plaats van de perceptie van een revolutie. Op die manier creëren we vanuit de Hub een activerende stimulans in plaats van een afschrikkend of verlammend effect die de circulaire uitdagingen soms teweeg kunnen brengen.

Thomas More - Netwerk-expertise & link hoger onderwijs

Thomas More hogeschool zorgt als grootste hoger onderwijsinstelling in de regio voor (sociaal-) wetenschappelijke en praktijkgerichte expertise betreffende duurzame/circulaire businessmodellen en lerende netwerken. Via Thomas More onderhoudt de Hub eveneens een interessante link naar studenten en onderwijs.

Stadsregio Turnhout - Vertegenwoordiging Sociale-Economie-initiatieven & lokale besturen

Stadsregio Turnhout is het formele samenwerkingsverband tussen de vier gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. De Stadsregio zal via haar regierol voor de Sociale Economie een belangrijk fundament van de Hub vertegenwoordigen. Binnen het werkingsgebied van de Hub zal ze de overige regisseurs Sociale Economie in de verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden verbinden. Alsook de noden en wensen capteren vanuit de lokale overheden. Door de deelname van Stadsregio Turnhout als partner wordt een actieve wisselwerking in stand gebracht tussen de stuurgroep van de Hub enerzijds en de overige regisseurs Sociale Economie, de gemeentebesturen én Sociale-Economie-initiatieven in de regio anderzijds. In hun functie bevorderen ze eveneens netwerken tussen RE en SE.

Stadsregio Turnhout erkent uit haar peilingen bij deze achterban de wil om meer te willen inzetten op circulaire economie. Wegens het potentieel voor de verdere positieve ontwikkeling voor sociale economie en de daarmee gepaarde bron voor het scheppen van extra lokale werkgelegenheid. De Stadsregio voorziet de Hub van kennis over en ervaringen met de lokale SE-ondernemingen en eveneens van inzicht in lokale opportuniteiten.

Lidwina - Boegbeeld van Sociale-Economie-initiatieven

Lidwina vzw toonde als groot maatwerkbedrijf in de regio vanaf de eerste minuut sterke interesse in de boodschap van de Hub en wil deze boodschap uitdragen als ambassadeur van de Sociale Economie. Lidwina geeft met andere woorden een gezicht aan de SE, waar Stadsregio Turnhout eerder het mandaat heeft om als stem van de SE op te treden. Lidwina, met beide voeten in het werkveld, voorziet de Hub van een rechtstreeks klankbord. De onderneming toont de andere partners aanwezige drempels en mogelijke opportuniteiten en bewijst dat maatwerkbedrijven vragende partij zijn om actief aan de missie en visie van de Hub mee te werken. Lidwina wil naar de toekomst toe sterker inzetten op circulair ondernemen en al doende het draagvlak voor de bredere SE vergroten, in tandem met Stadsregio Turnhout. Het maatwerkbedrijf experimenteert volop met circulaire businessmodellen.

OMC - Vertegenwoordiging brede maakindustrie in de regio

De Open Manufacturing Campus is de vertegenwoordiger van een community van maakbedrijven op haar campus in Turnhout. De organisatie borgt enerzijds specifieke technische knowhow en stelt deze beschikbaar en verzorgt anderzijds de link tussen de Hub en de brede maakindustrie in de regio. Deze kennis, ervaring, fysieke locatie en netwerk is een complementaire aanvulling op de eerder vermelde partners. Early technology adopters, spin-offs van bedrijven of universiteiten en bedrijven die nood hebben aan flexibele productie-uitbreiding vinden in OMC de uitgelezen partner op hun weg naar groei en open innovatie.

Blenders - Promotor van de Hub

Als promotor zal Blenders de coördinerende rol op zich nemen. Blenders zal actief verbindingen initiëren, waken over het goede verloop van de Hub tijdens de looptijd van het project, instaan voor marketing en communicatie en het tot stand brengen van nieuwe innovatieprojecten. Blenders ijvert tegelijkertijd voor kennisdeling met actoren buiten de Hub, mede met het oog op continuering van de Hub na afloop van het project.

We zijn uiterst tevreden van de aanwezige competenties binnen het partnerschap, het bereik van het partnerschap en vooral van de complementariteit. De neuzen van alle partnerorganisaties staan duidelijk in dezelfde richting. Let's Blend!