Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Ineke de Kort, teacher at Ligo Centrum voor Basiseducatie Kempen

Ineke de Kort bewerkt

Ineke de Kort, teacher at Ligo Centrum voor Basiseducatie Kempen

Every day Ineke works and communicates with non-native adults who are new to Belgium. She teaches them Dutch and also tries to help them with everyday life problems, both from a linguistic viewpoint, as with cultural differences. For how do you find your way in a new country, especially if you haven’t mastered the language yet? With 22 years of experience as a teacher, Ineke now teaches at Ligo, an institute for adult education of students who have had little or no schooling. Many of them are illiterate or low-literate and speak nothing but their native language.

Communicating with her students is one of Inekes favorite activities and it is always a journey of discovery, because some of them have almost no vocabulary of Dutch yet to express their feelings or ask for help. Some say: ‘Yes, I understand’, when actually they mean: ‘I have no clue what you are talking about, but it is so impolite for me to say no.’ Some have never learned how to ask follow-up questions. Some students have learned that you never ever say no to a teacher. Some just nod yes in total confusion, because the others in the room are saying yes. It is the teacher’s duty to find out what the students really mean, and whether the content is clear for them. In other words, whether the communication was successful. Even then, the results can be surprising. And yes, there is a lot of hand gesturing and even pantomime from both sides to reach clarity!

In her personal life Ineke is a mom, a tea lover, a knitter, a wife, a home maker, a daughter of elderly parents, an avid language learner, a migrant living in a foreign country, a woman, a book lover. (Not in this particular order.) She will be speaking about all of this and more. And … oh yes, about how to try and be culturally intelligent while teaching!

Ineke de Kort, leerkracht bij Ligo Centrum voor Basiseducatie Kempen

Ineke werkt en communiceert elke dag met allochtone volwassenen die nieuw zijn in België. Ze leert hen Nederlands en probeert hen ook te helpen met alledaagse problemen, zowel taalkundige problemen als omwille van culturele verschillen. Want hoe vind je je weg in een nieuw land, zeker als je de taal nog niet beheerst? Met 22 jaar ervaring als leerkracht geeft Ineke nu les bij Ligo, een instituut voor volwasseneneducatie voor lerenden die weinig of geen scholing hebben gehad. Velen van hen zijn analfabeet of laaggeletterd en spreken niets anders dan hun moedertaal.

Communiceren met haar studenten is een van Inekes favoriete bezigheden en dat is altijd een ontdekkingsreis, omdat sommigen van hen bijna nog geen Nederlandse woordenschat hebben om hun gevoelens te uiten of om hulp te vragen. Sommigen zeggen: 'Ja, ik begrijp het', terwijl ze eigenlijk bedoelen: 'Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar het is zo onbeleefd voor mij om nee te zeggen.' Sommigen hebben nooit geleerd hoe ze vervolgvragen moeten stellen. Sommige lerenden hebben geleerd dat je nooit nee zegt tegen een leraar. Sommigen knikken gewoon ja in totale verwarring, omdat de anderen in de klas ja zeggen. Het is de taak van de docent om erachter te komen wat de leerlingen echt bedoelen en of de inhoud voor hen duidelijk is. Met andere woorden, of de communicatie succesvol was. Zelfs dan kunnen de resultaten verrassend zijn. En ja, daar komt van beide kanten gebarentaal en zelfs pantomime bij kijken om zich te verduidelijken!

In haar persoonlijke leven is Ineke moeder, theeliefhebster, breister, vrouw, huisvrouw, dochter van bejaarde ouders, een fervent taalliefhebber, een migrant die in het buitenland woont, een vrouw, een boekenliefhebber. (Niet in deze specifieke volgorde.) Ze zal spreken over dit alles en meer. En... Oh ja, over hoe je kunt proberen cultureel intelligent te zijn tijdens het lesgeven!