Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Grenzeloos Biobased Onderwijs

Logo Interreg Vlaanderen Nederland1

Grenzeloos Biobased Onderwijs

Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biobased economy. Met de aanwezigheid van een grote agro en chemische sector, gunstige geografische ligging (o.m. diepzeehavens) en de samenwerking tussen multinationals, KMO's, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden is de regio ondernemend, onderscheidend en toepassingsgericht. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. In Nederland en Vlaanderen staat scholing daarom hoog op de agenda. De urgentie om te zorgen voor voldoende kwalitatief en kwantitatief geschoolde mensen voor de biobased economy is de ambitie van dit project.

Periode

01/11/2016 - 31/10/2019

Blenders contactpersoon

Bart Wuyts

Rol Blenders

Partner

Partners

Da Vinci College - HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid - Stichting Biobased Delta
Bekijk alle partners

Over Grenzeloos Biobased Onderwijs

Met de steun van de Europese Unie en de Provincie Antwerpen.

De twee belangrijkste uitdagingen om de kansrijke biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen, zijn:

  1. Bewustwording van bedrijven m.b.t. de kansen die er op dit terrein liggen en daaraan gekoppeld het creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten.
  2. Het opleiden van geschikt, technisch en techno-economisch personeel, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin en met voldoende aandacht voor de businesskansen. Zowel de competenties van huidige werknemers in de industrie als onderwijsprogramma’s voor de professionals van morgen schieten nog te kort. Het onderwijs sluit nog onvoldoende aan op toekomstige ontwikkelingen en vraag vanuit het bedrijfsleven.

In dit project ligt de focus op de aanpak van de 2de uitdaging, maar ook het eerste knelpunt komt (in)direct aan bod. Immers voor beide knelpunten is het van belang om zowel de samenwerking tussen onderwijs (horizontaal en verticaal) als die tussen onderwijs en bedrijven te versterken. Hierbij is ook een grote behoefte aan trainings- en oefenfaciliteiten om studenten en medewerkers van bedrijven met de meest moderne faciliteiten en de meest actuele kennis te trainen in diverse biobased conversietechnieken en de valorisatie ervan, mede op basis van vraaggericht onderzoek vanuit bedrijven. Verder is de uitdaging en het doel van dit project om deze faciliteiten grensoverschrijdend meer efficiënt en effectief te gaan benutten.

Thans zijn er al de nodige biobased onderwijsmodules in ontwikkeling, maar deze zijn fragmentarisch en elke instelling is daar vooral vanuit de eigen expertise mee bezig. De uitdagingen in dit opzicht zijn tweeërlei: enerzijds om grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s en faciliteiten tot stand te brengen, waarbij modules, studenten en docenten actief worden uitgewisseld en anderzijds om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen van MBO-HBO-WO en naar Leven Lang Leren. Daarnaast is het voor de biobased economy belangrijk om verschillende sectoren bij elkaar te brengen, zoals chemie en agro, agro en bouw en chemie en textiel. Om innovatie in de biobased economy te stimuleren is samenwerking tussen sectoren en onderwijsdisciplines essentieel. Ook hieraan zal dit project veel aandacht besteden.

Rol Blenders

Blenders is ervan overtuigd dat de Biobased Economy een belangrijke bijdrage zal leveren aan de industrie in het algemeen en duurzaam materialenbeheer in het bijzonder. Het vervangen van functionaliteiten, gebaseerd op anorganische grondstoffen (afkomstig van fossiele grondstoffen) door biogebaseerde grondstoffen is een noodzakelijke opdracht. Het project levert hiervoor een bijdrage door het fundament - opleiding van jongeren - professioneel aan te pakken. Op vele plaatsen zijn vandaag reeds sterke initiatieven opgestart. Meestal zijn deze initiatieven nog geïsoleerd en gerelateerd aan de lokale vraag en/of expertise. Het project biedt de mogelijkheid om expertise te delen en te complementeren met andere organisaties over de grens, zodat kennis wordt geglobaliseerd.

Foto Gbo Tekst

Blenders ziet zijn rol voornamelijk in het in kaart brengen van de vraagkant en de toetsing van het aanbod met deze vraag. De inzichten die aan de andere kant van de grens op dit terrein tot stand komen, zullen zeker inspirerend zijn: het ondernemerschap aan beide kanten van de grens heeft toch nog altijd een verschillende invulling. Dit is tegelijk verrijkend en motiverend. Bijkomend zullen deze inzichten leiden tot een betere inschatting van marktmogelijkheden, tot het detecteren van innovaties met groeikansen. Hieruit kunnen boeiende leertrajecten ontstaan. Het project zet hier sterk op in. In een later stadium komen we uitgebreid terug op dit project.

Resultaten van het project GBO

De resultaten van het project GBO zijn te vinden op www.biobasedonderwijs.eu/resultaat. Hier kunt u het onderzoek naar de marktvraag voor biobased onderwijs downloaden (onder het kopje marktvraag) en de inventarisatie van de grensoverschrijdende onderzoeks- en trainingsinfrastructuur (onder het kopje infrastructuur). Ook is hier info over het digitaal platform te vinden en de door GBO gemaakte filmpjes (onder het kopje kennisdelen).

Voor biobased lesmateriaal kunt u terecht op www.biobasednetwork.eu. Hier staan alle lesmodules en MOOCs die door de GBO-partners zijn ontwikkeld.

Meer info?

Heb je nog vragen? Contacteer dan Bart Wuyts of neem een kijkje op de website van GBO.
Link naar website
Logos Gbo Nieuw